Правила акції

Офіційні правила Акції

«Новорічний розіграш призів від магазину Агросвіт Плюс»

 

  1. Загальні положення.

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Акції «Новорічний розіграш призів від магазину Агросвіт Плюс» (далі у тексті – Акція).

1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті agrosvit.org. 3міни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4. Організатор Акції – ФОП Коваль І.Б., місцезнаходження, м. Шепетівка, вул. Островського, 6А. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання умов цих правил.

1.5. Подарунковий фонд: Набір постільної білизни, кавовий набір, кухонні ваги, чайник, цукорниця, чашка – заварник, чашка з логотипом.

  1. Період проведення, місце проведення та Учасники Акції.

2.1. Період проведення: з 10:00 годин 05 листопада 2019 року до 16:00 години 31 грудня 2019 року

2.2. Організатор Акції залишає за собою право закінчити Акцію достроково.

2.3. Місце проведення Акції: магазин «Агросвіт Плюс», що знаходиться за адресою м.Шепетівка, вул Островського 6А.

2.4. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які повністю погоджуються з умовами цих Правил та які протягом періоду проведення Акції придбали Товар та оплатили його на суму від 1000 (тисячі) гривень одним чеком

2.5. Учасником є особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала умови цих Правил.

2.6. Участь в акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Учасники Акції зобов’язані: — дотримуватись цих Правил та норм чинного законодавства України; — свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; — не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

  1. Умови участі в Акції.

3.1. За умовами Акції при купівлі товару у магазині «Агросвіт Плюс» одним чеком на суму від 1000 грн, покупець за бажанням може прийняти участь у розіграші призів з подарункового фонду.

3.1.1. Покупець при бажанні прийняти участь у Акції залишає свої контактні дані для можливості подальшого зв’язку з ним.

3.2. Перелік Подарункового фонду, що бере участь в Акції може бути оновлено/змінено Організатором в односторонньому порядку протягом періоду дії Акції.

3.3. Механіка Акції: покупці, які протягом періоду проведення в місці проведення акції придбали товарів одним чеком на суму від 1000 грн — стають учасниками розіграшу призів з Подарункового фонду. У розіграші беруть участь всі чеки, що були зроблені користувачами у період акції без обмежень щодо кількості чеків на одного користувача. Розіграш призів відбудеться 31 грудня о 16 годині.

Результати розіграшу будуть оприлюднені на сайті www.agrosvit.org.

3.4. Умови отримання подарунку:

По закінченню розіграшу призів, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів,представник Організатора зв’яжеться із кожним із переможців за допомогою особистого телефона переможця вказаним при рєєстрації чека в участі в Акції.

3.4.1. Переможець зобов’язаний мати при собі в день отримання Подарунку оригінали документа, позначеного в п.3.1. цих Правил.

3.4.2. Якщо визначений під час розіграшу переможець відмовився або повернув товари з чеку, за яким він був переможцем визначений, до дати відправлення йому подарунка, Організатор має право анулювати його перемогу та відмовити у наданні подарунка.

3.5. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

  1. Застереження:

4.1. Грошовий еквівалент вартості Подарунку не видається.

4.2. Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації. 4.3. Переможець Акції не може передати право отримання Подарунку в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі.

4.4. Отриманий Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

4.5. Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Подарунку, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах.

  1. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональних даних) про себе Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Організатором та/або уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Організатором та/або уповноваженими ним особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.

  1. Обмеження.

6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною не можливості проведення Акції, у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник несе самостійно, та такі витрати не компенсуються Організатором або іншими залученими ним третіми особами.

  1. Інші умови.

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації.

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, витрат на інтернет, які понесені учасником у зв’язку із його участю у акції.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.5. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.

7.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.7. Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора . Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо